Hej! Vi har skapat ett nytt hem åt de senaste nöjesnyheterna på TV3Play.se istället.

Vi ses där!

Användarvillkor

Användarvillkor för tv3play.se, tv6play.se, tv8play.se tv10play.se och juicyplay.se.

Dessa användarvillkor är bindande för alla besökare på webbplatsen (tv3play.se, tv6play.se, tv8play.se och tv10play.se). Stycke 2 och 3 är dock endast tillämpliga för besökare som väljer att registrera sig. Vid registrering på webbplatsen måste besökare läsa och godkänna dessa användarvillkor, och förbinder sig därmed till att följa villkoren. Operatören förbehåller sig rätten att omedelbart stänga webbplatsen för besökaren och/eller göra tjänsterna otillgängliga för besökaren och/eller på annat sätt förhindra fortsatt otillåtet förfarande i fall då dessa användarvillkor inte efterlevs. Brott mot dessa användarvillkor kan även vara brottsligt förfarande samt medföra skadeståndsskyldighet för besökaren. Med begreppet ”operatören” avses Modern Times Group MTG AB (org nr 556309-9158) och/eller dess hel- eller delägda dotterbolag.

1. Cookies
Webbplatsen använder så kallade cookies. Närmare information härom finns tillgänglig på webbplatsen.

2. Personuppgifter
Besökaren är införstådd med och samtycker till att de personuppgifter som besökaren lämnar till operatören kommer att behandlas av operatören eller annat bolag med vilket operatören samarbetar, i syfte att (i) fullgöra avtalet med besökaren, (ii) fullgöra avtal som besökaren med nyttjande av de tjänster som tillhandahålls av operatören ingår med samarbetspartners till operatören och (iii) för marknadsföringsändamål samt för statistiska ändamål. Operatören åtar sig att vid varje tillfälle endast behandla personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). För det fall ett lämnat samtycke återkallas av besökaren, kan webbplatsen och tjänsterna inte användas. Besökaren har rätt att skriftligen motsätta sig direkt marknadsföring.

3. Registrering, användarnamn och lösenord
Besökaren är skyldig att vid registrering lämna sanna och riktiga uppgifter om sig själv. Genom att fullfölja registreringen intygar besökaren att lämnade uppgifterna är sanna och riktiga. Besökaren anger vid registreringen ett användarnamn och ett lösenord. Besökaren skall förvara dessa uppgifter på ett betryggande sätt så att ingen obehörig kan få tillgång till dessa. Användarnamn och lösenord får endast användas på en dator i taget. Användarnamn och lösenord är personliga och får inte användas av annan än besökaren. Operatören äger när som helst rätt att, med rimligt varsel, begära att besökaren ändrar lösenord. Besökaren är medveten om att sådan ändring kan orsaka tillfälliga avbrott i besökarens tillgång till innehåll och tjänster. Om besökaren misstänker att besökarens användarnamn och/eller lösenord används av annan skall besökaren omedelbart byta lösenord. Finns anledning för operatören att anta att användarnamnet och/eller lösenordet har avslöjats för, eller på annat sätt missbrukats av, obehörig äger operatören rätt att omedelbart stänga webbplatsen för besökaren och/eller göra tjänsterna otillgängliga för besökaren och/eller på annat sätt förhindra fortsatt otillåtet förfarande.

4. Besökarens ansvar
Besökaren ansvarar för de åtgärder som besökaren vidtar när besökaren använder webbplatsen och tjänsterna och besökaren åtar sig att hålla operatören skadeslös för krav från tredje man på grund av besökarens användning av webbplatsen och tjänsterna i strid mot användarvillkoren.

5. Immateriella rättigheter
Allt innehåll på webbplatsen skyddas av svensk och internationell immaterialrättslig lagstiftning. All upphovsrätt och andra immateriella rättigheter hänförliga till tjänsterna och webbplatsen innehas eller licensieras av operatören. Besökaren svarar för att varken besökaren själv, eller annan med besökarens användarnamn och lösenord, nyttjar webbplatsen eller tjänsterna för annat än enskilt bruk eller förfogar häröver i strid med upphovsrättslig eller annan lagstiftning eller i strid mot dessa användarvillkor. Brott mot det nu sagda inkluderar (i fall då detta inte är uttryckligen tillåtet) bland annat nedladdning av innehåll, kopiering, spridning av innehåll, användning av webbplatsen eller tjänsterna i utrustning som möjliggör mångfaldigande av innehållet, tillgängliggörande av innehåll på något annat sätt eller offentlig visning av innehåll. Brott mot denna bestämmelse kan även vara brottsligt förfarande samt medföra skadeståndsskyldighet för besökaren.

6. Ansvarsbegränsning
Operatören lämnar inga garantier beträffande innehåll, information, tjänster m m som tillhandahålls på eller genom webbplatsen eller tjänsterna. Operatören lämnar inte heller några garantier beträffande funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet hos tjänsterna eller webbplatsen. Operatören ansvarar inte för direkt eller indirekt förlust eller skada såvida inte operatören handlat grovt vårdslöst eller uppsåtligt.

7. Länkar
Webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser. Sådana webbplatser kontrolleras inte av operatören och operatören är inte ansvarig för innehåll och funktioner hos sådana webbplatser.

8. Ändringar av användarvillkoren
Operatören äger rätt att ändra i dessa användarvillkor och besökaren är skyldig att hålla sig uppdaterad om användarvillkoren och läsa igenom användarvillkoren regelbundet. Om besökaren fortsätter att använda webbsidan och tjänsterna efter det att ändring gjorts av dessa användarvillkor anses besökaren ha accepterat ändringen. Om besökaren vid någon tidpunkt inte accepterar eller kan följa användarvillkoren får besökaren inte använda webbplatsen eller tjänsterna.

9. Tekniska förutsättningar för att använda tjänsterna
För att kunna använda webbplatsen och tjänsterna krävs att besökaren har en internetuppkoppling av viss kapacitet samt hårdvara och mjukvara som överensstämmer med webbplatsens tekniska specifikationer. Dessa tjänster ingår inte i tjänsterna som tillhandahålls på webbplatsen. För bästa upplevelse av tjänsterna rekommenderas att besökaren kontrollerar specifikationerna och uppdaterar hårdvara, mjukvara och inställningar i enlighet härmed. En del av tjänsterna kommer dessutom att vara blockerade för mottagning utanför Sverige.

10. Säkerhet
Besökaren får inte försöka kringgå operatörens säkerhetssystem, exempelvis genom att använda annan besökares användarnamn och lösenord eller lämna ut eget användarnamn och lösenord till annan eller försöka testa webbplatsens säkerhet. Besökaren får inte använda webbplatsen eller tjänsterna på sätt som skulle kunna skada, sätta ur funktion, överbelasta eller försämra webbplatsen eller inkräkta på andra besökares användning av tjänsterna eller webbplatsen. Besökaren får inte försöka skaffa sig otillåten tillgång till något datasystem, nätverk, innehåll eller information som omfattas av webbplatsen eller systemen som utgör tjänsterna. Besökaren får inte heller försöka få tillgång till material eller information som inte avsiktligen gjorts tillgängligt eller tillhandahållits via webbplatsen. Brott mot denna bestämmelse kan även vara brottsligt förfarande samt medföra skadeståndsskyldighet för besökaren

Senaste
 Ad
 Ad